English
साइन इन साइन अप करें
हिंदी-अंग्रेजीh > ऑक्सीकरण ऊष्मा

ऑक्सीकरण ऊष्मा इन इंग्लिश

उच्चारण: [ oksikaran usma ]  आवाज़:  
अनुवादमोबाइल

• heat of oxidation
ऑक्सीकरण:    oxidation oxidisation oxidization oxidise
ऊष्मा:    caloric heat calor heat shock protein thermal