English中文简中文繁English
साइन इन साइन अप करें
अंग्रेजी-हिंदी > embryonic coelom का अर्थ

embryonic coelom इन हिंदी

आवाज़:  
अनुवादमोबाइल

बहिर्भ्रूणीय गुहा
embryonic:    भ्रूण- अपरिपक्व
coelom:    गुहा देहगुहा
अंग्रेज़ी→नहीं। नहीं।→अंग्रेज़ी