English中文简中文繁English日本語
साइन इन साइन अप करें
अंग्रेजी-हिंदी > worn binding का अर्थ

worn binding इन हिंदी

आवाज़:  
अनुवादमोबाइल

जीर्ण जिल्द
worn:    जीर्ण थका फटा
binding:    जिल्द जिल्दबन्दी
अंग्रेज़ी→नहीं। नहीं।→अंग्रेज़ी