English中文简中文繁EnglishEnglish
साइन इन साइन अप करें
अंग्रेजी-हिंदी > zea mays rugosa का अर्थ

zea mays rugosa इन हिंदी

आवाज़:  
अनुवादमोबाइल
संज्ञा
मीठी मकई
zea:    मकई
zea mays:    मकई मक्का ज़िया
mays:    फूलना मई बढ़ाव
rugosa:    रूगोसा
अंग्रेज़ी→नहीं। नहीं।→अंग्रेज़ी